Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.04.2018
Účtovná závierka k 31.12.2017


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 440 058 1 718 932
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 2 752 452 2 928 083
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 4 951 2 874
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 1 336 274 1 612 880
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 252 670 242 046
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 125 486 132 403
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 395 471 477 779
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 1 100 2 576
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 636 500 457 525
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 2 740 478 2 914 788
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 731
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 617 280 724 659
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 188 130 1 305 280
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 667 466 615 650
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 468 286 425 718
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 10 440 10 496
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 168 832 158 670
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 19 908 20 766
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 20 703 20 669
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 229 974 233 092
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 229 974 233 092
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 555 1 469
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 15 639 13 969
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 11 974 13 295
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 308 711 438 043
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 1 9
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 9
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 9
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 6 960 5 777
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 6 013 1 273
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 6 013 1 273
O. Kurzové straty (563) 52
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 947 4 504
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -6 959 -5 768
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 5 015 7 527
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 4 759 5 902
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 4 909 6 428
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -150 -526
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 256 1 625

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.