Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Súvaha k 31.12.2017

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Súvaha k 31.12.2017


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2017 2016
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 47 161 307,94 47 230 570,19
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 -51 546 949,02 -41 947 307,43
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121
2. Ostatné fondy (427) 122
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 -51 546 949,02 -41 947 307,43
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 -41 947 307,43 -29 231 163,85
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 -9 599 641,59 -12 716 143,58
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 98 326 401,95 88 408 770,40
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 562 567,95 690 538,88
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 554 115,96 686 483,46
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 8 451,99 4 055,42
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 22 777 116,27 24 648 957,00
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 22 776 924,27 24 648 957,00
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139 192,00
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 513 739,79 343 080,47
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 513 739,79 343 080,47
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147
8. Predané opcie (377AÚ) 148
9. Iné záväzky (379AÚ) 149
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 74 472 977,94 62 726 194,05
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 69 160 104,81 59 024 486,98
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 100,00
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158
8. Predané opcie (377AÚ) 159
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 184 359,82 105 445,67
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161
11. Záväzky voči združeniu (368) 162
12. Zamestnanci (331) 163 2 260,27 4 465,36
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 2 133 354,10 1 963 492,21
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 2 559 241,84 1 256 335,86
15. Daň z príjmov (341) 166 69 522,36 42 821,63
16. Ostatné priame dane (342) 167 338 438,52 292 635,05
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 3 138,71 15 960,38
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 824,70 518,10
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 21 632,81 20 032,81
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 381 855,01 769 107,22
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 82 415,33 413 750,21
2. Výnosy budúcich období (384) 182 299 439,68 355 357,01
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.