Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.06.2018
Účtovná závierka k 31.12.2017


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 4 446 299 3 969 069
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 4 610 472 4 133 428
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 42 910 74 106
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 4 403 388 3 894 963
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 27 938 26 421
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 2 083 2 083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 134 153 135 855
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 4 153 704 3 938 828
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 34 854 32 769
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 054 927 1 089 453
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 033 834 835 076
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 548 068 1 498 129
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 107 220 1 077 442
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 388 287 376 372
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 52 561 44 315
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 17 940 14 380
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 414 758 426 298
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 414 758 426 298
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 57 4 326
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 2 366 878
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 46 900 37 519
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 456 768 194 600
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 2 350 621 2 038 192
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 302 299
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 280 299
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 280 287
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 12
XII. Kurzové zisky (663) 42 22
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 162 959 181 661
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 142 461 150 623
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 13 840 12 593
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 128 621 138 030
O. Kurzové straty (563) 52 8
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 20 498 31 030
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -162 657 -181 362
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 294 111 13 238
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 65 527 -3 817
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 65 997 2 882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -470 -6 699
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 228 584 17 055

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.