Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.06.2018

Kúpele Bojnice, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2017
Dokument: PDF veľkosť 849 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 436 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 10 775 006 10 171 831
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 10 852 368 10 254 302
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 127 652 124 497
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 10 647 222 10 043 245
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 40 912 35 922
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 6 641 22 194
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 29 941 28 444
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 7 771 140 6 812 579
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 51 090 44 603
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 2 128 837 1 895 056
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 967 196 884 004
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 3 385 921 2 815 465
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 2 420 760 2 023 878
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 13 145 13 145
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 861 563 704 560
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 90 453 73 882
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 99 329 53 470
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 672 917 663 961
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 672 917 663 961
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 1 166
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 1 493 2 091
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 463 191 453 929
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 3 081 228 3 441 723
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 7 668 663 7 380 001
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 7 89
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 7 89
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 7 89
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 19 877 16 937
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 19 877 16 937
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -19 870 -16 848
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 3 061 358 3 424 875
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 651 167 741 122
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 662 315 761 045
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -11 148 -19 923
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 2 410 191 2 683 753

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.