Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.07.2018

SELYZ - NÁBYTOK, s.r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2017
Dokument: PDF veľkosť 172 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 434 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 18 516 091 17 691 829
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 18 680 320 17 891 912
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 000 3 929
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 12 159 115 11 170 555
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 6 355 977 6 517 345
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 41 726 20 649
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 3 909
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 104 578 106 206
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 14 015 73 228
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 19 903 724 17 867 306
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 000 3 929
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 10 233 491 9 750 691
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 403 966 1 409 140
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 7 746 590 6 249 379
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 5 375 415 4 467 111
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 866 594 1 534 554
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 504 581 247 714
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 24 143 27 152
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 348 013 305 224
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 348 013 305 224
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 105 077 99 324
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 41 444 22 467
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -1 223 404 24 606
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 6 923 270 6 548 718
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 10
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 10
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 10
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 6 728 5 734
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 3 789 3 086
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 3 789 3 086
O. Kurzové straty (563) 52 54 95
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 2 885 2 553
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -6 728 -5 724
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -1 230 132 18 882
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -204 215 -18 838
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 880 2 882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -207 095 -21 720
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -1 025 917 37 720

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.