Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 13.03.2019

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018

Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku 2018 2017
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 61 204,49 0,00 61 204,49 63 546,05
601 Tržby za vlastné výrobky 66 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 67 61 204,49 0,00 61 204,49 63 546,05
604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 68 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu polotovarov 71 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu výrobkov 72 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zvierat 73 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 75 0,00 0,00 0,00 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79 3 035 403,95 0,00 3 035 403,95 2 828 146,68
631 Daňové a colné výnosy štátu 80 0,00 0,00 0,00 0,00
632 Daňové výnosy samosprávy 81 2 839 591,07 0,00 2 839 591,07 2 621 589,38
633 Výnosy z poplatkov 82 195 812,88 0,00 195 812,88 206 557,30
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 547 409,82 0,00 547 409,82 497 280,06
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 11 121,67 0,00 11 121,67 4 669,00
642 Tržby z predaja materiálu 85 0,00 0,00 0,00 0,00
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86 215,43 0,00 215,43 0,00
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 2 983,36 0,00 2 983,36 6 777,84
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 533 089,36 0,00 533 089,36 485 833,22
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) 90 2 700,05 0,00 2 700,05 107 880,16
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 91 2 700,05 0,00 2 700,05 107 880,16
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 2 280,00 0,00 2 280,00 2 100,00
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 420,05 0,00 420,05 105 780,16
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97 0,00 0,00 0,00 0,00
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 1 821,29 0,00 1 821,29 1 869,41
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Úroky 102 117,29 0,00 117,29 335,81
663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 0,00
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 1 704,00 0,00 1 704,00 1 533,60
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Ostatné finančné výnosy 108 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00
672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00
674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00
679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114 0,00 0,00 0,00 0,00
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 0,00 0,00 0,00 0,00
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 0,00 0,00 0,00 0,00
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118 0,00 0,00 0,00 0,00
685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119 0,00 0,00 0,00 0,00
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120 0,00 0,00 0,00 0,00
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 0,00 0,00 0,00 0,00
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122 0,00 0,00 0,00 0,00
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 124 729 380,63 0,00 729 380,63 634 735,31
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 125 0,00 0,00 0,00 500,00
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 126 0,00 0,00 0,00 0,00
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 152 285,64 0,00 152 285,64 140 914,33
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 66 624,74 0,00 66 624,74 63 036,32
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie 129 15 235,70 0,00 15 235,70 21 616,48
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 130 205 631,94 0,00 205 631,94 191 103,08
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 3 950,69 0,00 3 950,69 -6 982,46
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 996,67 0,00 996,67 995,69
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 284 655,25 0,00 284 655,25 223 551,87
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 4 377 920,23 0,00 4 377 920,23 4 133 457,67
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 375 261,97 0,00 375 261,97 495 785,50
591 Splatná daň z príjmov 136 521,32 0,00 521,32 571,83
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 374 740,65 0,00 374 740,65 495 213,67

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.