Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 27.03.2019

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2018 2017
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 328 608,48 73 054,92 401 663,40 456 525,50
501 Spotreba materiálu 2 129 375,63 37 200,29 166 575,92 221 652,76
502 Spotreba energie 3 199 232,85 31 534,13 230 766,98 229 382,89
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 4 320,50 4 320,50 5 489,85
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 922 989,39 25 372,58 948 361,97 676 736,69
511 Opravy a udržiavanie 7 491 308,89 14 454,76 505 763,65 159 615,09
512 Cestovné 8 859,63 0,00 859,63 1 869,47
513 Náklady na reprezentáciu 9 9 367,32 0,00 9 367,32 3 441,45
518 Ostatné služby 10 421 453,55 10 917,82 432 371,37 511 810,68
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 713 895,64 104 726,66 818 622,30 732 774,80
521 Mzdové náklady 12 512 373,02 75 605,48 587 978,50 524 811,14
524 Zákonné sociálne poistenie 13 173 317,99 25 424,62 198 742,61 177 804,57
525 Ostatné sociálne poistenie 14 2 988,08 0,00 2 988,08 2 908,32
527 Zákonné sociálne náklady 15 25 216,55 3 696,56 28 913,11 27 250,77
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 2 583,16 0,00 2 583,16 2 111,00
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 2 583,16 0,00 2 583,16 2 111,00
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 40 531,51 0,00 40 531,51 39 457,50
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 1 504,04 0,00 1 504,04 210,54
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 5,40 0,00 5,40 1 140,60
546 Odpis pohľadávky 26 863,04 0,00 863,04 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 38 159,03 0,00 38 159,03 32 524,30
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 5 582,06
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 835 924,80 26 100,35 862 025,15 1 161 822,44
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 580 886,30 21 153,29 602 039,59 583 935,51
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 255 038,50 4 947,06 259 985,56 577 886,93
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 4 947,06 4 947,06 3 237,70
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 3 600,00 0,00 3 600,00 573 630,89
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 979,70
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 251 438,50 0,00 251 438,50 38,64
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 47 794,65 162,69 47 957,34 50 076,53
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 34 530,99 0,00 34 530,99 36 435,14
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 13 263,66 162,69 13 426,35 13 641,39
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 1 194 451,77 0,00 1 194 451,77 964 352,83
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 874 532,14 0,00 874 532,14 700 271,05
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 320,66 0,00 320,66 156,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 319 598,97 0,00 319 598,97 263 925,78
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 4 086 779,40 229 417,20 4 316 196,60 4 083 857,29

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.