Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018
Dokument: PDF veľkosť 17 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018
Dokument: PDF veľkosť 17 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť Stiahnuť
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2018 2017
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 626 248,22 626 248,22 340 870,50
501 Spotreba materiálu 2 480 540,70 480 540,70 193 338,36
502 Spotreba energie 3 145 707,52 145 707,52 147 532,14
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 185 018,09 185 018,09 462 837,52
511 Opravy a udržiavanie 7 50 450,68 50 450,68 145 773,59
512 Cestovné 8 331,89 331,89 149,70
513 Náklady na reprezentáciu 9
518 Ostatné služby 10 134 235,52 134 235,52 316 914,23
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 2 022 591,09 2 022 591,09 1 805 614,21
521 Mzdové náklady 12 1 482 077,43 1 482 077,43 1 326 401,35
524 Zákonné sociálne poistenie 13 506 366,85 506 366,85 452 926,52
525 Ostatné sociálne poistenie 14 2 370,00 2 370,00 2 460,00
527 Zákonné sociálne náklady 15 31 776,81 31 776,81 23 826,34
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 7 495,54 7 495,54 7 701,46
531 Daň z motorových vozidiel 18
532 Daň z nehnuteľnosti 19 2 935,14 2 935,14 2 935,14
538 Ostatné dane a poplatky 20 4 560,40 4 560,40 4 766,32
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 31 684,73 31 684,73 4 709,73
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25
546 Odpis pohľadávky 26 31 610,55 31 610,55 4 637,65
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 74,18 74,18 72,08
549 Manká a škody 28
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 185 095,56 185 095,56 33 694,93
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 46 245,00 46 245,00 24 781,43
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 138 850,56 138 850,56 8 913,50
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 20 605,00 20 605,00 8 913,50
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 118 245,56 118 245,56
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 4 074,98 4 074,98 3 660,78
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42
563 Kurzové straty 43
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 4 074,98 4 074,98 3 660,78
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 791 615,08 791 615,08 934 272,33
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62 894 015,02 894 015,02 879 441,04
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 -102 399,94 -102 399,94 54 831,29
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 3 853 823,29 3 853 823,29 3 593 361,46

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.