Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2018 2017
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 20 469 717,89 1 750 833,95 22 220 551,84 20 144 303,23
501 Spotreba materiálu 2 20 469 717,89 30 936,78 20 500 654,67 20 030 959,33
502 Spotreba energie 3
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 1 719 897,17 1 719 897,17 113 343,90
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 9 290 087,08 87 946,19 9 378 033,27 9 143 130,89
511 Opravy a udržiavanie 7 1 610 121,91 20 531,09 1 630 653,00 1 415 711,01
512 Cestovné 8 15 363,41 14,70 15 378,11 10 378,56
513 Náklady na reprezentáciu 9 1 607,26 1 607,26 2 014,87
518 Ostatné služby 10 7 662 994,50 67 400,40 7 730 394,90 7 715 026,45
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 45 580 413,72 168 700,25 45 749 113,97 43 060 619,95
521 Mzdové náklady 12 33 008 588,95 121 697,60 33 130 286,55 31 194 269,73
524 Zákonné sociálne poistenie 13 11 497 677,36 43 911,70 11 541 589,06 10 823 871,68
525 Ostatné sociálne poistenie 14 178 516,87 178 516,87 163 369,54
527 Zákonné sociálne náklady 15 895 630,54 3 090,95 898 721,49 879 109,00
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 150 921,53 2 092,63 153 014,16 151 998,35
531 Daň z motorových vozidiel 18 838,83 838,83 824,70
532 Daň z nehnuteľnosti 19 76 040,33 76 040,33 76 040,33
538 Ostatné dane a poplatky 20 74 881,20 1 253,80 76 135,00 75 133,32
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 1 157 794,09 99,74 1 157 893,83 308 210,37
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22
542 Predaný materiál 23 84,26 84,26
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 5 834,92 5 834,92 36 490,78
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 49 827,28 49 827,28 102 548,38
546 Odpis pohľadávky 26 571 092,40 571 092,40 9 218,80
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 528 251,73 99,74 528 351,47 157 512,76
549 Manká a škody 28 2 703,50 2 703,50 2 439,65
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 4 233 191,63 11 626,32 4 244 817,95 4 230 872,81
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 4 150 191,63 4 986,71 4 155 178,34 4 046 490,98
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 83 000,00 6 639,61 89 639,61 184 381,83
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 6 639,61 6 639,61 8 451,99
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 83 000,00 83 000,00 144 000,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 31 929,84
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 46 729,28 1 553,92 48 283,20 78 229,30
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42
563 Kurzové straty 43 1,81
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 46 729,28 1 553,92 48 283,20 78 227,49
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 80 928 855,22 2 022 853,00 82 951 708,22 77 117 364,90

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.