Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 16.04.2019

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jakubov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2018

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2018 2017
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 186 163,52 0,00 186 163,52 89 656,24
501 Spotreba materiálu 2 147 023,70 0,00 147 023,70 50 859,70
502 Spotreba energie 3 39 139,82 0,00 39 139,82 38 796,54
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 115 411,40 0,00 115 411,40 93 156,62
511 Opravy a udržiavanie 7 18 949,10 0,00 18 949,10 18 111,23
512 Cestovné 8 17,22 0,00 17,22 0,00
513 Náklady na reprezentáciu 9 796,46 0,00 796,46 1 684,21
518 Ostatné služby 10 95 648,62 0,00 95 648,62 73 361,18
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 437 535,42 0,00 437 535,42 396 953,04
521 Mzdové náklady 12 307 903,57 0,00 307 903,57 282 744,68
524 Zákonné sociálne poistenie 13 105 884,52 0,00 105 884,52 97 104,07
525 Ostatné sociálne poistenie 14 7 399,46 0,00 7 399,46 4 612,46
527 Zákonné sociálne náklady 15 16 347,87 0,00 16 347,87 12 491,83
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 603,54 0,00 603,54 637,54
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 603,54 0,00 603,54 637,54
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 11 430,25 0,00 11 430,25 8 553,22
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 0,00 0,00 0,00 76,25
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 174,00 0,00 174,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 60,00 0,00 60,00 0,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 11 196,25 0,00 11 196,25 8 476,97
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 91 496,43 0,00 91 496,43 88 237,03
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 89 983,20 0,00 89 983,20 85 803,75
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 1 513,23 0,00 1 513,23 2 433,28
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 1 394,57 0,00 1 394,57 1 360,19
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 118,66 0,00 118,66 1 073,09
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 14 725,62 0,00 14 725,62 11 695,63
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 3 714,44 0,00 3 714,44 3 683,85
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 11 011,18 0,00 11 011,18 8 011,78
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 154 962,01 0,00 154 962,01 114 812,09
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 138 922,76 0,00 138 922,76 104 213,84
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 735,00 0,00 735,00 399,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 15 304,25 0,00 15 304,25 10 199,25
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 1 012 328,19 0,00 1 012 328,19 803 701,41

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.