Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.05.2019

ASPECT-VYHNE, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2018
Dokument: PDF veľkosť 1 119 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 434 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 4 630 123 4 446 299
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 4 791 603 4 610 472
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 55 350 42 910
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 4 574 772 4 403 388
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 31 807 27 938
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 600 2 083
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 129 074 134 153
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 4 327 907 4 153 704
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 35 470 34 854
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 063 057 1 054 927
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 093 305 1 033 834
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 665 221 1 548 068
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 208 445 1 107 220
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 410 572 388 287
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 46 204 52 561
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 16 580 17 940
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 406 708 414 758
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 406 708 414 758
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 57
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 3 044 2 366
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 44 522 46 900
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 463 696 456 768
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 2 470 097 2 350 621
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 280 302
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 280 280
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 280 280
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42 22
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 154 585 162 959
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 132 927 142 461
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 13 840 13 840
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 119 087 128 621
O. Kurzové straty (563) 52 2
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 21 656 20 498
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -154 305 -162 657
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 309 391 294 111
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 68 629 65 527
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 70 315 65 997
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -1 686 -470
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 240 762 228 584

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.