Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 12.06.2019
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 65 806 411 93 365 129
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 23 473 149 24 352 534
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 34 470 564 34 470 564
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 34 470 564 34 470 564
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -10 118 030 -9 485 801
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -10 118 030 -9 485 801
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 -879 385 -632 229
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 38 500 990 63 745 068
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 681 484 77 295
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 51 071 77 295
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117 630 413
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 396 308 320 540
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 396 308 320 540
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 2 357 160 844 665
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 27 388 079 56 746 230
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 25 984 679 55 114 735
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 25 984 679 55 114 735
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 493 625 475 748
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 331 473 311 689
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 577 649 840 503
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 653 3 555
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 7 249 124 5 541 625
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 1 698 934 1 034 979
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 5 550 190 4 506 646
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 428 835 214 713
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 3 832 272 5 267 527
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 3 796 131 5 228 663
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144 33 418 36 142
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 2 723 2 722

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.