Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.07.2019

REA Tatry, s.r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 10 917 428 10 159 668
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 759 202 432 329
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 1 500 000 1 500 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 1 500 000 1 500 000
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 360 000 360 000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 15 000 15 000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 15 000 15 000
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -684 526 -1 405 653
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -684 526 -1 405 653
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 -431 272 -37 018
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 9 243 203 8 787 397
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 7 631 596 4 674 639
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 30 588
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 30 588
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 1 022 595 877 425
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113 2 502 754
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 1 322 1 170
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115 4 104 925 3 765 456
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 1 180 564 773 232
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 423 544 109 689
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 368 665 36 650
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 30 588
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 338 077 36 650
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 4 814 4 420
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 28 995 61 378
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 21 070 7 241
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 7 499 4 837
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 7 499 4 837
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 3 225 000
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141 915 023 939 942
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143 500
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145 915 023 939 442

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.