Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 04.07.2019

Batar s.r.o.

Úč POD

Batar s.r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2018
Dokument: PDF veľkosť 257 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 441 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 228 918
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 2 960 750 1 290 668
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 444 198 511 579
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 2 514 611 717 339
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 0
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 1 941 6 250
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 55 500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 4 100 605 1 457 061
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 183 554 64 092
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 2 065 353 868 182
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 0
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 357 079 375 880
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 489 500 110 951
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 382 556 81 895
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 0
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 104 147 28 605
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 2 797 451
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 315 869
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 6 343
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 6 343
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 9 500
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 0
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 4 804 21 244
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 -1 139 855 -166 393
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 -647 177 -79 236
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 0
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 0
XII. Kurzové zisky (663) 42 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 7 874 2 725
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 7 304 5
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 7 304 5
O. Kurzové straty (563) 52 2 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 568 2 720
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -7 874 -2 725
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -1 147 729 -169 118
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 2 880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 2 880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 0
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -1 147 729 -171 998

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.