Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 25.10.2019
Účtovná závierka k 31.12.2018


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 11 911 172 11 072 621
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 12 069 603 11 224 233
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 3 597 484 3 718 555
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 8 260 833 7 302 555
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 52 855 51 511
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 19 713 418
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 138 718 151 194
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 10 348 805 10 129 403
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 240 294 1 308 728
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 347 649 1 339 005
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 3 462 893 3 448 520
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 795 735 2 643 952
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 2 049 590 1 930 848
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 674 465 633 665
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 71 680 79 439
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 78 590 83 975
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 277 556 1 169 763
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 175 869 1 169 763
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 -898 313
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 19 538
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 40 737 -44 703
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 1 085 813 180 163
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 720 798 1 094 830
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 5 860 336 4 976 368
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 17 312 90 580
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 11
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 11
XII. Kurzové zisky (663) 42 17 312 90 569
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 697 541 248 166
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 588 927 101 423
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 546 420 31 808
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 42 507 69 615
O. Kurzové straty (563) 52 7 632 52 762
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53 100 982 93 981
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -680 229 -157 586
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 040 569 937 244
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 284 760 247 517
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 127 314 2 882
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 157 446 244 635
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 755 809 689 727

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.