Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Súvaha k 31.12.2019

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Súvaha k 31.12.2019


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2019 2018
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 62 825 624,48 49 454 589,56
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 -56 096 669,42 -43 878 649,50
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121
2. Ostatné fondy (427) 122
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 -56 096 669,42 -43 878 649,50
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 -43 878 649,50 -51 546 949,02
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 -12 218 019,92 7 668 299,52
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 118 694 141,70 93 067 760,71
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 8 853 110,40 569 331,86
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 8 843 118,25 562 692,25
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 9 992,15 6 639,61
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 38 692 719,73 25 065 345,14
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 38 692 719,73 25 065 259,94
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139 85,20
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 567 799,10 539 500,21
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 567 799,10 539 500,21
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147
8. Predané opcie (377AÚ) 148
9. Iné záväzky (379AÚ) 149
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 70 580 512,47 66 893 583,50
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 26 787 575,69 54 933 520,13
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158
8. Predané opcie (377AÚ) 159
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 30 129 149,51 136 487,33
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161
11. Záväzky voči združeniu (368) 162
12. Zamestnanci (331) 163 781,97 1 993,21
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 2 567 856,89 2 192 233,07
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 10 643 979,32 9 217 027,00
15. Daň z príjmov (341) 166 18 541,68
16. Ostatné priame dane (342) 167 421 795,26 346 759,69
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 6 498,02 18 924,43
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 14,15
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 22 875,81 28 082,81
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 228 152,20 265 478,35
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 163,60 361,92
2. Výnosy budúcich období (384) 182 227 988,60 265 116,43
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.