Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2019


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2019 2018
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 23 148 199,25 2 565 396,42 25 713 595,67 22 220 551,84
501 Spotreba materiálu 2 23 148 199,25 43 651,42 23 191 850,67 20 500 654,67
502 Spotreba energie 3
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 2 521 745,00 2 521 745,00 1 719 897,17
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 9 339 906,35 100 253,63 9 440 159,98 9 378 033,27
511 Opravy a udržiavanie 7 1 532 642,13 27 872,44 1 560 514,57 1 630 653,00
512 Cestovné 8 9 227,28 3,80 9 231,08 15 378,11
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 949,67 2 949,67 1 607,26
518 Ostatné služby 10 7 795 087,27 72 377,39 7 867 464,66 7 730 394,90
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 52 468 348,39 217 664,59 52 686 012,98 45 749 113,97
521 Mzdové náklady 12 37 911 164,72 158 012,26 38 069 176,98 33 130 286,55
524 Zákonné sociálne poistenie 13 13 232 713,61 53 982,08 13 286 695,69 11 541 589,06
525 Ostatné sociálne poistenie 14 212 781,23 2,06 212 783,29 178 516,87
527 Zákonné sociálne náklady 15 1 111 688,83 5 668,19 1 117 357,02 898 721,49
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 149 875,74 1 925,45 151 801,19 153 014,16
531 Daň z motorových vozidiel 18 725,12 725,12 838,83
532 Daň z nehnuteľnosti 19 73 857,55 73 857,55 76 040,33
538 Ostatné dane a poplatky 20 76 018,19 1 200,33 77 218,52 76 135,00
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 2 545 934,47 1 580,50 2 547 514,97 1 157 893,83
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 5 007,30 5 007,30
542 Predaný materiál 23 84,26
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 5 834,92
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 2 471 801,63 2 471 801,63 49 827,28
546 Odpis pohľadávky 26 10 758,73 10 758,73 571 092,40
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 51 745,85 15,82 51 761,67 528 351,47
549 Manká a škody 28 6 620,96 1 564,68 8 185,64 2 703,50
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 11 808 660,76 54 636,38 11 863 297,14 4 244 817,95
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 3 296 248,66 44 644,23 3 340 892,89 4 155 178,34
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 8 512 412,10 9 992,15 8 522 404,25 89 639,61
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 9 992,15 9 992,15 6 639,61
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 8 505 426,00 8 505 426,00 83 000,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 6 986,10 6 986,10
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 76 670,35 3 767,24 80 437,59 48 283,20
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42 0,25 0,25
563 Kurzové straty 43 3,00 3,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 76 667,10 3 767,24 80 434,34 48 283,20
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 99 537 595,31 2 945 224,21 102 482 819,52 82 951 708,22

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.