Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Číslo účtu Výnosy Číslo riadku Činnosť Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná nezdaňovaná Podnikateľská zdaňovaná Spolu
a b c 1 2 3 4
601 Tržby za vlastné výrobky 39 0,00 0,00 0,00 72 634,58
602 Tržby z predaja služieb 40 4 476 204,60 7 192 510,79 11 668 715,39 11 010 372,94
604 Tržby za predaný tovar 41 0,00 84 543,68 84 543,68 91 814,24
611 Zmena stavu zásob nedokončenej výroby 42 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu zásob polotovarov 43 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu zásob výrobkov 44 41 170,96 -30 271,51 10 899,45 38 148,19
614 Zmena stavu zásob zvierat 45 0,00 0,00 0,00 0,00
621 Aktivácia materiálu a tovaru 46 0,00 3 273,80 3 273,80 0,00
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 47 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 49 0,00 0,00 0,00 0,00
641 Zmluvné pokuty a penále 50 5 991,14 26 012,95 32 004,09 9 017,66
642 Ostatné pokuty a penále 51 0,00 7 097,32 7 097,32 10 420,38
643 Platby za odpísané pohľadávky 52 0,00 1 368,00 1 368,00 0,00
644 Úroky 53 0,00 1 243,67 1 243,67 1 176,37
645 Kurzové zisky 54 198,36 0,00 198,36 65,20
646 Prijaté dary 55 30 719,03 0,00 30 719,03 16 839,56
647 Osobitné výnosy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Zákonné poplatky 57 1 696 624,26 187 511,48 1 884 135,74 2 043 179,90
649 Iné ostatné výnosy 58 2 695 631,25 785 535,18 3 481 166,43 3 752 088,05
651 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 59 0,00 86 500,00 86 500,00 78 320,00
652 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 60 0,00 0,00 0,00 0,00
653 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 61 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Tržby z predaja materiálu 62 0,00 0,00 0,00 110,40
655 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 63 0,00 0,00 0,00 0,00
656 Výnosy z použitia fondu 64 954 053,75 0,00 954 053,75 686 948,10
657 Výnosy z precenenia cenných papierov 65 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Výnosy z nájmu majetku 66 913,33 1 505 687,43 1 506 600,76 1 502 247,71
661 Prijaté príspevky od organizačných zložiek 67 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Prijaté príspevky od iných organizácií 68 111 783,30 0,00 111 783,30 102 002,51
663 Prijaté príspevky od fyzických osôb 69 0,00 0,00 0,00 0,00
664 Prijaté členské príspevky 70 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Príspevky z podielu zaplatenej dane 71 3 043,74 0,00 3 043,74 14 193,30
667 Prijaté príspevky z verejných zbierok 72 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Dotácie 73 86 093 674,52 0,00 86 093 674,52 82 074 601,92
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73 74 96 110 008,24 9 851 012,79 105 961 021,03 101 504 181,01
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38 75 -1 361 175,59 1 883 381,88 522 206,29 1 253 082,51
591 Daň z príjmov 76 0,00 411 770,31 411 770,31 370 598,80
595 Dodatočné odvody dane z príjmov 77 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-) 78 -1 361 175,59 1 471 611,57 110 435,98 882 483,71

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.