Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.06.2020

Kúpele Bojnice, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2019
Dokument: PDF veľkosť 534 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 468 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 13 448 212 11 663 336
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 13 557 654 11 789 361
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 267 834 155 940
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 0 0
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 12 728 976 11 507 196
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 0 0
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 40 587 40 744
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 482 289 5 969
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 37 968 79 512
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 10 350 728 8 671 142
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 97 510 61 156
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 2 743 332 2 328 081
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 0 0
D. Služby (účtová skupina 51) 14 825 851 887 286
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 4 499 564 3 813 343
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 3 226 002 2 728 751
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 13 145 13 145
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 148 946 968 640
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 111 471 102 807
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 76 337 67 878
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 103 807 1 001 659
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 103 807 1 001 659
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 0 0
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 451 402 0
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 5 802 1 921
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 547 123 509 818
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 3 206 926 3 118 219
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 9 370 704 8 427 357
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 0 0
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30 0 0
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31 0 0
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32 0 0
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33 0 0
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34 0 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35 0 0
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36 0 0
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37 0 0
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38 0 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 0 0
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 0 0
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 0 0
XII. Kurzové zisky (663) 42 0 0
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43 0 0
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 0 0
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 17 540 22 274
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46 0 0
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47 0 0
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48 0 0
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 0 0
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 0 0
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 0 0
O. Kurzové straty (563) 52 5 0
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53 0 0
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 17 535 22 274
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -17 540 -22 274
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 3 189 386 3 095 945
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 675 421 663 472
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 685 960 665 616
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -10 539 -2 144
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 2 513 965 2 432 473

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.