Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 24.06.2020

OMNITRADE, a.s.

Úč POD

OMNITRADE, a.s.

Úč POD
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 3 924 259 3 429 384
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 3 985 891 3 940 967
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 86 763 77 638
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 3 837 497 3 351 747
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 5 392
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 39 249 500
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 22 382 505 690
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 3 601 274 3 861 010
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 42 441 37 021
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 817 019 750 825
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 543 013 900 601
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 1 464 344 1 381 884
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 050 907 999 385
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 34 000 31 700
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 335 144 309 476
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 44 293 41 323
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 18 946 18 812
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 656 981 719 645
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 667 107 657 881
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 -10 126 61 764
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 972 390
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -22 511 -26 495
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 80 069 78 327
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 384 617 79 957
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 2 521 787 1 746 330
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 12 614
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 12 14
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 12 14
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44 600
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 36 468 73 540
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 11 358 55 413
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 -42 836
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 54 194 55 413
O. Kurzové straty (563) 52 5
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 25 105 18 127
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -36 456 -72 926
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 348 161 7 031
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 41 889 -2 041
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 29 296 2 880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 12 593 -4 921
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 306 272 9 072

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.