Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 01.07.2020
Účtovná závierka k 31.12.2019


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 715 836 1 733 791
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 2 546 213 2 961 201
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 7 345 4 946
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 1 515 421 1 625 520
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 201 018 263 897
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 89 015 155 927
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 523 332 504 448
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 34 646 629
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 175 436 405 834
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 2 539 496 2 956 637
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 719 809 724 474
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 956 331 1 209 008
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 642 867 787 737
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 430 446 479 824
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 14 012 16 637
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 177 100 269 233
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 21 309 22 043
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 20 583 20 438
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 185 233 198 137
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 185 233 198 137
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 347
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -1 859 262
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 16 185 16 581
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 6 717 4 564
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 659 991 621 256
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 2 337 1 382
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 1 078 300
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 1 078 300
O. Kurzové straty (563) 52 98 7
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 1 161 1 075
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -2 337 -1 382
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 4 380 3 182
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 -62 8 395
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 8 894
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -62 -499
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 4 442 -5 213

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.