Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 03.11.2020

AQUAPARK Poprad, s.r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2019
Dokument: PDF veľkosť 6 036 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 436 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 10 629 279 11 911 172
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 10 858 237 12 069 603
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 2 919 461 3 597 484
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 7 688 794 8 260 833
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 43 070 52 855
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 19 196 19 713
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 187 716 138 718
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 9 013 366 10 348 805
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 1 078 450 1 240 294
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 269 345 1 347 649
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 2 216 185 3 462 893
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 897 622 2 795 735
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 2 130 893 2 049 590
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 695 122 674 465
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 71 607 71 680
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 73 542 78 590
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 230 282 277 556
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 230 282 1 175 869
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23 -898 313
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 19 538
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 40 615 40 737
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 207 325 1 085 813
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 844 871 1 720 798
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 6 087 345 5 860 336
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 50 659 17 312
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 1 828
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 1 828
XII. Kurzové zisky (663) 42 48 831 17 312
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 813 213 697 541
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 629 418 588 927
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 599 004 546 420
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 30 414 42 507
O. Kurzové straty (563) 52 76 454 7 632
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 107 341 100 982
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -762 554 -680 229
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 082 317 1 040 569
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 278 414 284 760
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 148 466 127 314
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 129 948 157 446
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 803 903 755 809

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.