Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 29.03.2021

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Jaslovské Bohunice

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020

Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2020 2019
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 371 862,64 10 688,47 382 551,11 398 486,32
501 Spotreba materiálu 2 125 674,65 8 204,81 133 879,46 175 734,03
502 Spotreba energie 3 246 187,99 0,00 246 187,99 218 878,93
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 2 483,66 2 483,66 3 873,36
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 634 082,98 27 670,92 661 753,90 961 290,37
511 Opravy a udržiavanie 7 281 499,93 9 016,38 290 516,31 355 431,13
512 Cestovné 8 149,00 0,00 149,00 1 336,40
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 982,02 0,00 2 982,02 3 211,67
518 Ostatné služby 10 349 452,03 18 654,54 368 106,57 601 311,17
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 808 435,91 115 720,87 924 156,78 868 882,72
521 Mzdové náklady 12 575 793,74 83 840,82 659 634,56 623 348,74
524 Zákonné sociálne poistenie 13 194 014,74 28 094,85 222 109,59 210 848,90
525 Ostatné sociálne poistenie 14 5 242,28 0,00 5 242,28 5 926,12
527 Zákonné sociálne náklady 15 33 385,15 3 785,20 37 170,35 28 758,96
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 742,06 0,00 742,06 1 998,24
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 742,06 0,00 742,06 1 998,24
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 27 213,61 0,00 27 213,61 36 220,57
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 1 245,00 0,00 1 245,00 0,00
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 100,00 0,00 100,00 102,32
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 25 868,61 0,00 25 868,61 36 118,25
549 Manká a škody 28 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 647 229,08 29 556,97 676 786,05 627 841,16
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 643 329,08 24 779,22 668 108,30 619 804,89
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 3 900,00 4 777,75 8 677,75 8 036,27
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 4 777,75 4 777,75 4 336,27
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 3 900,00 0,00 3 900,00 3 700,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 0,00
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 45 105,45 109,90 45 215,35 46 165,88
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 30 897,03 0,00 30 897,03 32 560,65
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 14 208,42 109,90 14 318,32 13 605,23
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 1 250 577,54 0,00 1 250 577,54 1 303 501,14
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 1 002 026,96 0,00 1 002 026,96 966 012,49
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 2 500,00 0,00 2 500,00 303,34
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 246 050,58 0,00 246 050,58 337 185,31
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 3 785 249,27 183 747,13 3 968 996,40 4 244 386,40

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.