Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022
Súvaha k 31.12.2020

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Súvaha k 31.12.2020


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku 2020 2019
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 67 133 918,02 62 825 624,48
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 -64 005 238,51 -56 096 669,42
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121
2. Ostatné fondy (427) 122
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 -64 005 238,51 -56 096 669,42
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 -56 096 669,42 -43 878 649,50
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 -7 908 569,09 -12 218 019,92
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 130 705 492,47 118 694 141,70
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 10 714 320,40 8 853 110,40
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129 10 703 915,96 8 843 118,25
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130 10 404,44 9 992,15
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 38 381 244,71 38 692 719,73
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134 38 276 129,10 38 692 719,73
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359) 139 105 115,61
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 472 635,60 567 799,10
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 472 635,60 567 799,10
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147
8. Predané opcie (377AÚ) 148
9. Iné záväzky (379AÚ) 149
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 81 137 291,76 70 580 512,47
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 36 338 050,99 26 787 575,69
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158
8. Predané opcie (377AÚ) 159
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 23 278 200,60 30 129 149,51
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161
11. Záväzky voči združeniu (368) 162
12. Zamestnanci (331) 163 1 427,84 781,97
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 2 903 654,05 2 567 856,89
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 18 076 395,97 10 643 979,32
15. Daň z príjmov (341) 166
16. Ostatné priame dane (342) 167 476 498,10 421 795,26
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168 39 545,05 6 498,02
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169 643,35
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 22 875,81 22 875,81
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 433 664,06 228 152,20
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 555,09 163,60
2. Výnosy budúcich období (384) 182 433 108,97 227 988,60
D. Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.