Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 27.04.2021

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Mesto Rajec

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2020
Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť Stiahnuť
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2020 2019
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 403 452,70 0,00 403 452,70 409 936,41
501 Spotreba materiálu 2 135 853,00 0,00 135 853,00 160 253,39
502 Spotreba energie 3 267 599,70 0,00 267 599,70 249 683,02
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 441 071,37 0,00 441 071,37 396 477,25
511 Opravy a udržiavanie 7 163 212,52 0,00 163 212,52 153 137,63
512 Cestovné 8 297,05 0,00 297,05 1 156,40
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 377,47 0,00 2 377,47 4 105,98
518 Ostatné služby 10 275 184,33 0,00 275 184,33 238 077,24
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 1 594 164,47 0,00 1 594 164,47 1 538 573,73
521 Mzdové náklady 12 1 106 718,30 0,00 1 106 718,30 1 072 590,32
524 Zákonné sociálne poistenie 13 366 310,59 0,00 366 310,59 367 860,12
525 Ostatné sociálne poistenie 14 12 389,37 0,00 12 389,37 12 380,46
527 Zákonné sociálne náklady 15 108 746,21 0,00 108 746,21 85 742,83
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 124 621,24 0,00 124 621,24 85 189,28
531 Daň z motorových vozidiel 18 0,00 0,00 0,00 0,00
532 Daň z nehnuteľnosti 19 0,00 0,00 0,00 0,00
538 Ostatné dane a poplatky 20 124 621,24 0,00 124 621,24 85 189,28
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 73 207,84 0,00 73 207,84 54 985,90
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 17 779,33 0,00 17 779,33 1 315,80
542 Predaný materiál 23 0,00 0,00 0,00 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 0,00 0,00 0,00 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 0,00 0,00 0,00 9 000,00
546 Odpis pohľadávky 26 0,00 0,00 0,00 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 55 278,31 0,00 55 278,31 44 625,10
549 Manká a škody 28 150,20 0,00 150,20 45,00
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 396 756,27 0,00 396 756,27 409 035,71
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 391 457,50 0,00 391 457,50 406 024,37
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 5 298,77 0,00 5 298,77 3 011,34
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 0,00 0,00 0,00 0,00
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 2 340,00 0,00 2 340,00 2 280,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 2 958,77 0,00 2 958,77 731,34
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 71 852,84 0,00 71 852,84 65 152,16
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 45 422,35 0,00 45 422,35 42 245,49
563 Kurzové straty 43 0,00 0,00 0,00 0,00
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 26 430,49 0,00 26 430,49 22 906,67
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 1 294 017,46 0,00 1 294 017,46 1 257 402,35
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 1 036 101,94 0,00 1 036 101,94 999 758,51
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 38 901,52 0,00 38 901,52 40 362,84
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 219 014,00 0,00 219 014,00 217 281,00
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 4 399 144,19 0,00 4 399 144,19 4 216 752,79

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.