Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.06.2021
Účtovná závierka k 31.12.2020


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 699 404 1 723 783
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 2 571 009 2 546 213
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 6 323 7 345
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 1 581 809 1 515 421
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 128 152 201 018
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 140 914 89 015
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 479 844 523 332
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 88 283 34 646
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 145 684 175 436
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 2 409 843 2 539 496
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 672 966 719 809
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 860 746 956 331
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 592 249 642 867
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 411 387 430 446
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 13 040 14 012
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 153 462 177 100
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 14 360 21 309
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 23 114 20 583
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 237 316 185 233
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 237 316 185 233
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 347
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 670 -1 859
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 22 782 16 185
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 161 166 6 717
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 803 330 659 991
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 10 923 2 337
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 7 151 1 078
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 7 151 1 078
O. Kurzové straty (563) 52 98
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 3 772 1 161
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -10 923 -2 337
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 150 243 4 380
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 27 079 2 573
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 25 931 2 635
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 1 148 -62
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 123 164 1 807

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.