Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.07.2021

CLD s.r.o.

Úč MUJ

CLD s.r.o.

Úč MUJ
Účtovná závierka k 31.12.2020


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 3 4
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24 1 080 715 892 269
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25 -832 083 -797 490
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 26 33 195 33 195
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 27 33 195 33 195
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 28
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 29 772 987 772 987
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 30 2 988 2 988
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 31
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32 -1 606 661 -1 988 128
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33 -34 592 381 468
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34 1 912 798 1 689 759
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 35 210 157
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 36
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 37
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38 1 886 210 1 656 716
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39 1 719 610 1 508 384
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 40 13 019 8 507
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 41 153 216 139 441
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42 365 384
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 43 2 208
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44 -1 276 2 440
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45 25 446 30 446

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.