Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 05.07.2021

Across Finance, a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2020
Dokument: PDF veľkosť 760 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 438 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1 219 003 308 257 483 218 745 825 178 775 601
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2 50 894 460 255 203 50 639 257 29 913 333
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3 8 906 6 782 2 124 2 852
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 7 906 5 782 2 124 2 852
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8 1 000 1 000
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 11 530 394 248 421 281 973 323 838
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 12
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 215 264 23 998 191 266 196 648
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 289 607 222 900 66 707 89 916
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 25 523 1 523 24 000 24 444
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 18
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 19 12 830
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 21 50 355 160 50 355 160 29 586 643
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 22 49 907 621 49 907 621 25 716 729
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 23 55 488 55 488 3 743 148
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 24 370 551 370 551 105 000
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 25
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 26
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 27
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 28
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 29 21 500 21 500 21 766
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 30
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 31
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 32
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 33 151 973 328 2 280 151 971 048 136 569 533
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 34
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 35
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 36
3. Výrobky (123) - /194/ 37
4. Zvieratá (124) - /195/ 38
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 39
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 40
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 41 44 450 44 450 40 797
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 42
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 43
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 44
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 46
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 47
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 48
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 49
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 50
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 51 35 700 35 700 35 700
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 52 8 750 8 750 5 097
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 53 149 433 908 2 280 149 431 628 133 243 704
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54 5 463 539 2 280 5 461 259 26 049 778
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 55 18 400 000
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 56
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57 5 463 539 2 280 5 461 259 7 649 778
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 58
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 59
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 60
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 61 66 388 66 388 66 788
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 62
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 63 9 871 9 871 9 537
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 64 4 969 562
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 65 143 894 110 143 894 110 102 148 039
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 66 2 426 800 2 426 800 3 000 000
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 67
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 68 2 426 800 2 426 800 3 000 000
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 69
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 70
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 71 68 170 68 170 285 032
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 72 21 243 21 243 180 758
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 73 46 927 46 927 104 274
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 74 16 135 520 16 135 520 12 292 735
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 75 16 097 779 16 097 779 12 249 019
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 76 37 741 37 741 43 674
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 77
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 78 42

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.