Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 05.07.2021
Účtovná závierka k 31.12.2020


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 5 689 781 10 629 279
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 6 611 437 10 858 237
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 1 543 170 2 919 461
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 4 144 679 7 688 794
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 21 323 43 070
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 234 19 196
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 902 031 187 716
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 6 431 538 9 013 366
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 571 849 1 078 450
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 792 439 1 269 345
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 1 288 274 2 216 185
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 2 346 098 2 897 622
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 1 755 559 2 130 893
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 549 130 695 122
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 41 409 71 607
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 94 883 73 542
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 1 178 232 1 230 282
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 1 178 232 1 230 282
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -20 650 40 615
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 180 413 207 325
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 179 899 1 844 871
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 3 056 610 6 087 345
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 82 613 50 659
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 1 699 1 828
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41 1 699 1 828
XII. Kurzové zisky (663) 42 80 914 48 831
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 582 673 813 213
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 472 895 629 418
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 460 941 599 004
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 11 954 30 414
O. Kurzové straty (563) 52 55 539 76 454
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 54 239 107 341
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -500 060 -762 554
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 -320 161 1 082 317
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 278 414
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 148 466
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 129 948
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 -320 161 803 903

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.