Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 15.03.2022

Quehenberger Logistics SVK a.s.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2021
Dokument: PDF veľkosť 7 081 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 439 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 43 923 668 33 680 927
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 44 492 656 33 888 156
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 14 970 648
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 43 908 698 33 680 279
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 568 988 207 229
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 40 358 373 32 559 313
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 15 209 612
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 618 223 437 816
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 32 757 689 26 345 351
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 6 368 163 5 089 105
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 4 648 458 3 679 262
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 1 483 197 1 200 876
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 236 508 208 967
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 5 709 6 285
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 383 221 396 850
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 383 221 396 850
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 1 250 166
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 208 909 283 128
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 4 134 283 1 328 843
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 10 532 547 6 897 148
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 4 5 768
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 5 756
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 5 756
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42 4 12
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 59 922 81 674
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 19 968 44 234
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 19 968 44 234
O. Kurzové straty (563) 52 123 314
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 39 831 37 126
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -59 918 -75 906
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 4 074 365 1 252 937
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 879 428 272 420
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 934 070 321 949
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -54 642 -49 529
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 3 194 937 980 517

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.