Zdroj údajov: Rozpočtový informačný systém pre samosprávu,
aktualizované: 28.03.2022

Obec Sielnica

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Obec Sielnica

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Výkaz ziskov a strát k 31.12.2021

Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku 2021 2020
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65
601 Tržby za vlastné výrobky 66
602 Tržby z predaja služieb 67
604, 607 Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj 68
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70
612 Zmena stavu polotovarov 71
613 Zmena stavu výrobkov 72
614 Zmena stavu zvierat 73
62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74
621 Aktivácia materiálu a tovaru 75
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79 674 986,87 674 986,87 637 602,57
631 Daňové a colné výnosy štátu 80
632 Daňové výnosy samosprávy 81 634 786,58 634 786,58 598 202,32
633 Výnosy z poplatkov 82 40 200,29 40 200,29 39 400,25
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 40 734,56 40 734,56 55 542,71
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 33 605,52 33 605,52 21 715,00
642 Tržby z predaja materiálu 85
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 7 129,04 7 129,04 33 827,71
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) 90 1 100,00 1 100,00 21 340,65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 91 1 100,00 1 100,00 21 340,65
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 1 100,00 1 100,00 1 100,00
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 20 240,65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99
66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101
662 Úroky 102
663 Kurzové zisky 103
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106
667 Výnosy z derivátových operácií 107
668 Ostatné finančné výnosy 108
67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109
672 Náhrady škôd 110
674 Zúčtovanie rezerv 111
678 Ostatné mimoriadne výnosy 112
679 Zúčtovanie opravných položiek 113
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118
685 Výnosy z bežných transferov od Európskej únie 119
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie 120
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 124 67 296,82 67 296,82 64 776,58
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 125
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 126
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 20 679,75 20 679,75 16 007,92
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 14 238,00 14 238,00 14 443,90
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie 129
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 130
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 1 014,24 1 014,24 100,00
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 132
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 31 364,83 31 364,83 34 224,76
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 784 118,25 784 118,25 779 262,51
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 128 890,27 128 890,27 137 299,69
591 Splatná daň z príjmov 136
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 128 890,27 128 890,27 137 299,69

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.