Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 31.05.2022

BYSPRAV spol. s r.o.

Úč POD
Účtovná závierka k 31.12.2021
Dokument: PDF veľkosť 672 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 433 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 1 937 336 1 914 068
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 1 951 955 1 931 344
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 1 484 759 1 480 190
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 452 577 433 878
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 14 619 17 276
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 1 918 849 1 897 922
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 1 052 709 994 755
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 155 576 181 958
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 628 066 630 723
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 430 980 425 865
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17 9 792 8 774
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 159 977 160 396
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 27 317 35 688
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 4 156 13 152
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 62 554 65 154
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 62 554 65 154
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 6 507 -430
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 9 281 12 610
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 33 106 33 422
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 729 051 737 355
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 0 0
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 2 135 3 256
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51
O. Kurzové straty (563) 52
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 2 135 3 256
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -2 135 -3 256
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 30 971 30 166
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 6 663 6 068
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 8 791 6 868
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -2 128 -800
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 24 308 24 098

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.