Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 29.06.2022
Účtovná závierka k 31.12.2021


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 79 78 967 764 69 166 075
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 80 29 632 907 8 227 780
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 81 20 000 20 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 82 20 000 20 000
2. Zmena základného imania +/- 419 83
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 84
A.II. Emisné ážio (412) 85
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 86 33 980 000 15 980 000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 87 5 358 5 358
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 88 5 358 5 358
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 89
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 90
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 91
2. Ostatné fondy (427, 42X) 92
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 93
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 94
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 95
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 96
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 97 -7 777 578 -2 174 610
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 98
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 99 -7 777 578 -2 174 610
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 100 3 405 127 -5 602 968
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 101 49 334 857 60 938 295
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 102 22 911 047 30 177 076
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 103 147 028
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 104
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 105
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 106 147 028
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 107
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 108 22 900 000 30 000 000
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 109
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 110
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 111
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 112
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 113
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 114 11 047 30 048
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 115
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 116
12. Odložený daňový záväzok (481A) 117
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 118 95 869 50 802
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 119
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 120 95 869 50 802
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 121 9 094 378 12 231 160
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 122 10 364 780 14 792 898
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 123 8 939 225 13 399 362
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 124 3 184 644 5 644 063
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 126 5 754 581 7 755 299
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 127
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 128
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 129
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 131 749 776 742 357
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 132 477 915 477 128
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 133 178 012 105 887
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 134
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 135 19 852 68 164
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 136 488 126 410 823
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 137 322 432 394 148
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 138 165 694 16 675
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 139 6 380 657 3 275 536
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 140
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 141
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 142
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 143
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 144
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 145

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.