Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.07.2022

CLD s.r.o.

Úč MUJ

CLD s.r.o.

Úč MUJ
Účtovná závierka k 31.12.2021


Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 3 4
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 24 911 623 1 080 715
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 25 -914 304 -832 083
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 26 33 195 33 195
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 27 33 195 33 195
2. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 28
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 29 772 987 772 987
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 30 2 988 2 988
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 31
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 32 -1 641 253 -1 606 661
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 33 -82 221 -34 592
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 34 1 825 927 1 912 798
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 35 222 210
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 36
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 37
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 38 1 801 535 1 886 210
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 39 1 649 700 1 719 610
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 40 7 262 13 019
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 41 144 288 153 216
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 42 285 365
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 43 2 208
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 44 -1 276 -1 276
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 45 25 446 25 446

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.