Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 11.03.2023
Účtovná závierka k 31.12.2022


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 92 367 547 72 614 541
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 95 294 459 75 028 561
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4 86 430 451 67 930 653
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 2 391 269 2 262 078
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6 2 280 760 2 016 976
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 2 000 4 812
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 4 189 979 2 814 042
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 90 673 966 73 758 579
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 70 791 432 54 761 610
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13 754 159 483 566
D. Služby (účtová skupina 51) 14 8 144 905 6 998 887
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 8 388 063 8 519 900
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 5 803 204 5 891 240
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 2 151 537 2 166 034
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 433 322 462 626
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 167 577 167 284
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 2 218 538 2 414 349
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 2 218 538 2 414 349
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 -9 500
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 218 792 412 983
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 4 620 493 1 269 982
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 11 411 984 9 965 644
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 141 35
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39 141
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40 141
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42 35
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 256 701 123 036
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 239 750 111 441
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 239 748 111 441
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 2
O. Kurzové straty (563) 52 23 124
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 16 928 11 471
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -256 560 -123 001
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 4 363 933 1 146 981
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 943 884 307 292
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 963 934 386 534
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 -20 050 -79 242
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 3 420 049 839 689

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.