Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 02.07.2023
Účtovná závierka k 31.12.2022


Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1 27 996 063 26 685 584
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2 33 673 932 31 444 231
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3 2 907 324 2 179 633
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 4
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5 25 088 739 24 505 951
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 6
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 1 294 429 266 022
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 8 545 670 69 863
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9 3 837 770 4 422 762
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10 32 011 412 28 748 146
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 11 2 462 752 1 814 198
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12 6 251 064 5 952 632
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 13
D. Služby (účtová skupina 51) 14 4 041 837 3 521 631
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15 17 896 886 16 718 072
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16 13 289 031 12 089 934
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 17
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 18 4 119 211 4 296 908
4. Sociálne náklady (527, 528) 19 488 644 331 230
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 20 30 795 30 873
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21 864 989 586 434
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 22 864 989 586 434
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 23
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 24 350 155 42 801
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 25 360 240
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26 112 574 81 265
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 27 1 662 520 2 696 085
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28 16 534 839 15 663 145
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 29 8
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 31
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 32
2. Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (665A) 33
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 34
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 35
X.1. Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek (666A) 36
2. Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek (666A) 37
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 38
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 39
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 40
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 41
XII. Kurzové zisky (663) 42 8
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 43
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 44
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 45 61 059 60 552
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 46
L. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 47
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 48
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 49 61 455 54 372
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 50 61 455 54 368
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 51 4
O. Kurzové straty (563) 52 100 18
P. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 53
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 54 -496 6 162
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 55 -61 051 -60 552
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 56 1 601 469 2 635 533
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 57 454 129 586 176
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 58 313 244 665 148
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 59 140 885 -78 972
S. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 61 1 147 340 2 049 357

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.