Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 19.03.2024

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

„MÔJ DOMOV“, Zariadenie sociálnych služieb Topoľčany

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2023
Dokument: PDF veľkosť 17 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2023
Dokument: PDF veľkosť 17 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť Stiahnuť
Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku 2023 2022
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 671 849,64 671 849,64 746 934,65
501 Spotreba materiálu 2 459 400,35 459 400,35 525 928,53
502 Spotreba energie 3 212 449,29 212 449,29 221 006,12
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4
504, 507 Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť 5
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 168 547,33 168 547,33 376 867,35
511 Opravy a udržiavanie 7 15 001,53 15 001,53 227 233,37
512 Cestovné 8 743,80 743,80 180,15
513 Náklady na reprezentáciu 9
518 Ostatné služby 10 152 802,00 152 802,00 149 453,83
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 4 001 856,04 4 001 856,04 3 458 721,13
521 Mzdové náklady 12 2 714 143,75 2 714 143,75 2 490 301,84
524 Zákonné sociálne poistenie 13 932 395,37 932 395,37 852 446,23
525 Ostatné sociálne poistenie 14 15 196,83 15 196,83 13 194,45
527 Zákonné sociálne náklady 15 340 120,09 340 120,09 102 778,61
528 Ostatné sociálne náklady 16
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 14 770,71 14 770,71 8 993,76
531 Daň z motorových vozidiel 18
532 Daň z nehnuteľnosti 19 3 337,58 3 337,58 2 935,14
538 Ostatné dane a poplatky 20 11 433,13 11 433,13 6 058,62
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 15 135,79 15 135,79 14 642,28
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22
542 Predaný materiál 23
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 38,70
546 Odpis pohľadávky 26 7 883,42 7 883,42 14 603,58
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 7 252,37 7 252,37
549 Manká a škody 28
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 135 257,02 135 257,02 124 269,95
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 100 428,00 100 428,00 86 451,00
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 34 829,02 34 829,02 37 818,95
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 26 339,00 26 339,00 30 692,30
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 8 490,02 8 490,02 7 126,65
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 187,95 187,95 5 407,71
561 Predané cenné papiere a podiely 41
562 Úroky 42
563 Kurzové straty 43
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44
566 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45
567 Náklady na derivátové operácie 46
568 Ostatné finančné náklady 47 187,95 187,95 5 407,71
569 Manká a škody na finančnom majetku 48
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49
572 Škody 50
574 Tvorba rezerv 51
578 Ostatné mimoriadne náklady 52
579 Tvorba opravných položiek 53
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 1 219 345,29 1 219 345,29 1 090 429,26
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60
587 Náklady na ostatné transfery 61
588 Náklady z odvodu príjmov 62 1 120 725,12 1 120 725,12 941 165,70
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 98 620,17 98 620,17 149 263,56
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 6 226 949,77 6 226 949,77 5 826 266,09

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.