Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 23.08.2013

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
60 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068) 65 52 056 311,54 109 006,91 52 165 318,45 53 765 606,51
601 Tržby za vlastné výrobky 66 0,00 0,00 0,00 0,00
602 Tržby z predaja služieb 67 52 056 311,54 109 006,91 52 165 318,45 53 765 606,51
604 Tržby za tovar 68 0,00 0,00 0,00 0,00
61 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073) 69 0,00 0,00 0,00 0,00
611 Zmena stavu nedokončenej výroby 70 0,00 0,00 0,00 0,00
612 Zmena stavu polotovarov 71 0,00 0,00 0,00 0,00
613 Zmena stavu výrobkov 72 0,00 0,00 0,00 0,00
614 Zmena stavu zvierat 73 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Aktivácia (r. 075 až r. 078) 74 35 769,19 0,00 35 769,19 30 924,70
621 Aktivácia materiálu a tovaru 75 1 867,38 0,00 1 867,38 1 524,74
622 Aktivácia vnútroorganizačných služieb 76 0,00 0,00 0,00 0,00
623 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku 77 0,00 0,00 0,00 0,00
624 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku 78 33 901,81 0,00 33 901,81 29 399,96
63 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082) 79 0,00 0,00 0,00 0,00
631 Daňové a colné výnosy štátu 80 0,00 0,00 0,00 0,00
632 Daňové výnosy samosprávy 81 0,00 0,00 0,00 0,00
633 Výnosy z poplatkov 82 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089) 83 2 346 172,71 18,72 2 346 191,43 2 181 325,78
641 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 84 788 754,76 0,00 788 754,76 637 996,51
642 Tržby z predaja materiálu 85 195,55 0,00 195,55 0,00
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 86 81 148,21 0,00 81 148,21 0,00
645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 87 4 534,05 0,00 4 534,05 0,00
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok 88 0,00 0,00 0,00 0,00
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 89 1 471 540,14 18,72 1 471 558,86 1 543 329,27
65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r. 099) 90 1 284 514,07 991,36 1 285 505,43 1 348 169,52
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095) 91 1 284 514,07 991,36 1 285 505,43 1 348 169,52
652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 92 1 220 831,39 991,36 1 221 822,75 1 197 368,57
653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 93 61 850,43 0,00 61 850,43 135 271,79
657 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 94 0,00 0,00 0,00 0,00
658 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 95 1 832,25 0,00 1 832,25 15 529,16
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098) 96 0,00 0,00 0,00 0,00
654 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti 97 0,00 0,00 0,00 0,00
659 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti 98 0,00 0,00 0,00 0,00
655 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 99 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Finančné výnosy (r. 101 až r. 108) 100 946,09 55,14 1 001,23 2 783,41
661 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 101 0,00 0,00 0,00 0,00
662 Úroky 102 946,09 55,14 1 001,23 2 775,38
663 Kurzové zisky 103 0,00 0,00 0,00 8,03
664 Výnosy z precenenia cenných papierov 104 0,00 0,00 0,00 0,00
665 Výnosy z dlhodobého finančného majetku 105 0,00 0,00 0,00 0,00
666 Výnosy z krátkodobého finančného majetku 106 0,00 0,00 0,00 0,00
667 Výnosy z derivátových operácií 107 0,00 0,00 0,00 0,00
668 Ostatné finančné výnosy 108 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113) 109 0,00 0,00 0,00 0,00
672 Náhrady škôd 110 0,00 0,00 0,00 0,00
674 Zúčtovanie rezerv 111 0,00 0,00 0,00 0,00
678 Ostatné mimoriadne výnosy 112 0,00 0,00 0,00 0,00
679 Zúčtovanie opravných položiek 113 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r. 123) 114 3 474 311,95 0,00 3 474 311,95 4 060 059,23
681 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu 115 0,00 0,00 0,00 0,00
682 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu 116 2 755 992,95 0,00 2 755 992,95 2 870 508,88
683 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy 117 423 636,37 0,00 423 636,37 470 945,36
684 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy 118 101 372,98 0,00 101 372,98 119 685,85
685 Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 119 0,00 0,00 0,00 0,00
686 Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 120 0,00 0,00 0,00 0,00
687 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 121 105 542,89 0,00 105 542,89 105 775,71
688 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 122 87 766,76 0,00 87 766,76 493 143,43
689 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov 123 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r. 133) 124 0,00 0,00 0,00 0,00
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 125 0,00 0,00 0,00 0,00
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 126 0,00 0,00 0,00 0,00
693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 127 0,00 0,00 0,00 0,00
694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy 128 0,00 0,00 0,00 0,00
695 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev 129 0,00 0,00 0,00 0,00
696 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev 130 0,00 0,00 0,00 0,00
697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 131 0,00 0,00 0,00 0,00
698 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy 132 0,00 0,00 0,00 0,00
699 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov 133 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r. 124) 134 59 198 025,55 110 072,13 59 308 097,68 61 388 869,15
Výsledok hospodárenia pred zdanením ( r. 134 mínus r. 064) (+/-) 135 -3 400 987,78 14 946,57 -3 386 041,21 849 598,95
591 Splatná daň z príjmov 136 0,00 177 126,22 177 126,22 129 809,80
595 Dodatočne platená daň z príjmov 137 0,00 0,00 0,00 0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-) 138 -3 400 987,78 -162 179,65 -3 563 167,43 719 789,15
Kontrolné číslo súčet (r. 065 až r. 138) 995

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.