Zdroj údajov: systém štátnej pokladnice,
aktualizované: 23.10.2013

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF


Číslo účtu alebo skupiny Náklady Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Hlavná činnosť Podnikateľská činnosť Spolu
a b c 1 2 3 4
50 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005) 1 19 194 245,35 34 447,74 19 228 693,09 18 032 598,67
501 Spotreba materiálu 2 19 183 956,08 34 447,74 19 218 403,82 18 012 176,25
502 Spotreba energie 3 10 289,27 0,00 10 289,27 20 422,42
503 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok 4 0,00 0,00 0,00 0,00
504 Predaný tovar 5 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Služby (r. 007 až r. 010) 6 10 033 011,40 13 751,92 10 046 763,32 10 252 435,55
511 Opravy a udržiavanie 7 1 984 584,48 1 401,75 1 985 986,23 1 869 238,80
512 Cestovné 8 31 573,59 0,00 31 573,59 36 622,54
513 Náklady na reprezentáciu 9 2 415,70 0,00 2 415,70 3 739,75
518 Ostatné služby 10 8 014 437,63 12 350,17 8 026 787,80 8 342 834,46
52 Osobné náklady (r. 012 až r. 016) 11 33 584 280,80 26 703,40 33 610 984,20 29 211 872,76
521 Mzdové náklady 12 24 826 817,82 19 704,72 24 846 522,54 21 532 758,47
524 Zákonné sociálne poistenie 13 8 370 743,36 6 889,94 8 377 633,30 7 337 055,96
525 Ostatné sociálne poistenie 14 43 092,73 0,00 43 092,73 33 896,14
527 Zákonné sociálne náklady 15 343 626,89 108,74 343 735,63 308 162,19
528 Ostatné sociálne náklady 16 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Dane a poplatky (r. 018 až r. 020) 17 79 796,71 0,00 79 796,71 51 459,42
531 Daň z motorových vozidiel 18 546,49 0,00 546,49 487,94
532 Daň z nehnuteľnosti 19 79 250,22 0,00 79 250,22 50 766,16
538 Ostatné dane a poplatky 20 0,00 0,00 0,00 205,32
54 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028) 21 370 621,17 0,00 370 621,17 633 179,60
541 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 110 974,25 0,00 110 974,25 40 564,65
542 Predaný materiál 23 54 847,90 0,00 54 847,90 0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania 24 595,79 0,00 595,79 0,00
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania 25 112 376,85 0,00 112 376,85 450 628,07
546 Odpis pohľadávky 26 2 048,53 0,00 2 048,53 0,00
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 27 88 659,70 0,00 88 659,70 138 122,58
549 Manká a škody 28 1 118,15 0,00 1 118,15 3 864,30
55 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039) 29 5 822 973,91 1 191,38 5 824 165,29 6 477 632,87
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 4 169 136,74 0,00 4 169 136,74 4 580 151,22
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035) 31 1 653 837,17 1 191,38 1 655 028,55 1 897 481,65
552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti 32 1 653 837,17 1 191,38 1 655 028,55 1 268 258,07
553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 33 0,00 0,00 0,00 109 000,00
557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 34 0,00 0,00 0,00 0,00
558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 35 0,00 0,00 0,00 520 223,58
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038) 36 0,00 0,00 0,00 0,00
554 Tvorba rezerv z finančnej činnosti 37 0,00 0,00 0,00 0,00
559 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti 38 0,00 0,00 0,00 0,00
555 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období 39 0,00 0,00 0,00 0,00
56 Finančné náklady (r. 041 až r. 048) 40 97 895,39 2,20 97 897,59 227 843,93
561 Predané cenné papiere a podiely 41 0,00 0,00 0,00 0,00
562 Úroky 42 0,00 0,00 0,00 214 948,91
563 Kurzové straty 43 19,33 0,00 19,33 256,93
564 Náklady na precenenie cenných papierov 44 0,00 0,00 0,00 0,00
565 Náklady na krátkodobý finančný majetok 45 0,00 0,00 0,00 0,00
567 Náklady na derivátové operácie 46 0,00 0,00 0,00 0,00
568 Ostatné finančné náklady 47 97 876,06 2,20 97 878,26 12 638,09
569 Manká a škody na finančnom majetku 48 0,00 0,00 0,00 0,00
57 Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053) 49 0,00 0,00 0,00 0,00
572 Škody 50 0,00 0,00 0,00 0,00
574 Tvorba rezerv 51 0,00 0,00 0,00 0,00
578 Ostatné mimoriadne náklady 52 0,00 0,00 0,00 0,00
579 Tvorba opravných položiek 53 0,00 0,00 0,00 0,00
58 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063) 54 0,00 0,00 0,00 0,00
581 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií 55 0,00 0,00 0,00 0,00
582 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy 56 0,00 0,00 0,00 0,00
583 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy 57 0,00 0,00 0,00 0,00
584 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom 58 0,00 0,00 0,00 0,00
585 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy 59 0,00 0,00 0,00 0,00
586 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy 60 0,00 0,00 0,00 0,00
587 Náklady na ostatné transfery 61 0,00 0,00 0,00 0,00
588 Náklady z odvodu príjmov 62 0,00 0,00 0,00 0,00
589 Náklady z budúceho odvodu príjmov 63 0,00 0,00 0,00 0,00
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 + r.054) 64 69 182 824,73 76 096,64 69 258 921,37 64 887 022,80
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 064) 994

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.