Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2014
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 1 122 667 982 75 943 915 46 724 067 49 913 405
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 2 100 441 381 75 498 355 24 943 026 26 963 087
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 3 1 873 974 1 713 131 160 843 188 621
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4 281 337 204 651 76 686 105 342
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 1 586 692 1 508 480 78 212 83 279
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 9 5 945 5 945
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 11 97 819 532 73 785 224 24 034 308 25 854 898
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 2 355 171 2 355 171 2 355 171
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 40 188 085 24 609 653 15 578 432 14 442 696
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 46 441 579 40 511 173 5 930 406 6 969 490
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 4 273 318 4 250 752 22 566 22 566
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 143 666 143 666 2 060 908
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 19 4 067 4 067 4 067
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20 4 413 646 4 413 646
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 21 747 875 747 875 919 568
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 22 248 490 248 490 291 035
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 23 499 385 499 385 628 533
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 24
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 25
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 26
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 27
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 28
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 29
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 30 22 192 698 445 560 21 747 138 22 913 277
B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 31 2 169 604 2 169 604 1 713 793
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32 664 852 664 852 746 261
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 33 581 926 581 926 367 966
3. Výrobky (123) - 194 34 879 108 879 108 549 642
4. Zvieratá (124) - 195 35
5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 36 6 218 6 218 29 924
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 37 37 500 37 500 20 000
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 38 124 560 124 560 72 036
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 39
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 40
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 41
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 42
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 43
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 44
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45 124 560 124 560 72 036
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 46 10 207 026 445 560 9 761 466 9 908 845
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 47 9 842 430 445 560 9 396 870 9 103 212
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 48
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 51
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53 156 203 156 203 730 506
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 208 393 208 393 75 127
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 9 691 508 9 691 508 11 218 603
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 6 610 6 610 10 384
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 8 003 235 8 003 235 6 131 118
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59 1 681 663 1 681 663 5 077 101
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 33 903 33 903 37 041
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 33 903 33 903 37 041
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.