Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.03.2014
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 46 724 067 49 913 405
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 31 536 374 29 438 532
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 21 385 305 20 978 876
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 23 058 836 23 058 836
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70 -1 673 531 -2 079 960
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 -112 481 21 168
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 210 210
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77 -112 691 20 958
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 3 855 346 3 382 137
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 3 855 346 3 382 137
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 138 631 324 256
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 138 631 324 256
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 6 269 573 4 732 095
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 15 184 754 18 837 781
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 2 090 139 3 513 281
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 1 893 334 3 378 741
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92 25 826 33 992
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93 170 979 100 548
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 2 076 676 2 295 618
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 20 096 71 234
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 2 056 580 2 224 384
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 7 096 633 8 592 576
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 5 619 171 7 366 350
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 23 631 9 294
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 614 349 614 530
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 466 858 462 872
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 348 136 124 693
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 24 488 14 837
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 3 921 306 4 436 306
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 3 661 306 4 176 306
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 260 000 260 000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 2 939 1 637 092
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123 515 440
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124 948 2 424
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 1 476 1 634 228

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.