Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 10.04.2014

STÉNIA a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

STÉNIA a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 7 899 634 5 422 670
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 4 692 070 4 705 324
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 100 000 100 000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 100 000 100 000
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 4 843 502 4 843 502
A.II.1. Emisné ážio (412) 74 4 843 502 4 843 502
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 15 613 15 613
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 15 613 15 613
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -253 854 62 499
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 231 517 231 517
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -485 371 -169 018
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 -13 191 -316 290
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 3 207 564 717 346
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 1 064 1 063
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 1 064 1 063
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 2 469 683 332
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 2 469 2 469
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 680 139
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 724
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 3 204 031 32 942
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 2 973 616 31 281
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 230 281 1 262
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 97
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 37 399
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 9
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 9
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.