Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 17.04.2014

Tále, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

Tále, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 1 26 748 248 9 125 348 17 622 900 16 121 689
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 2 25 658 407 8 837 324 16 821 083 15 066 140
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 3 76 307 75 504 803
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 73 019 72 216 803
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 3 288 3 288
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 11 25 582 100 8 761 820 16 820 280 15 066 140
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 418 867 418 867 418 867
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 16 676 494 3 826 405 12 850 089 13 052 564
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 5 738 649 4 935 415 803 234 999 819
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 171 401 171 401 167 803
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 2 576 689 2 576 689 397 087
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 19 30 000
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 21
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 22
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 23
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 24
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 25
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 26
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 27
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 28
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 29
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 30 1 065 486 288 024 777 462 1 038 618
B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 31 246 842 246 842 255 487
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32 83 263 83 263 66 069
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 33
3. Výrobky (123) - 194 34
4. Zvieratá (124) - 195 35
5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 36 162 554 162 554 188 062
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 37 1 025 1 025 1 356
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 38
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 39
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 40
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 41
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 42
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 43
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 44
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 46 576 709 288 024 288 685 441 443
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 47 540 957 286 596 254 361 409 025
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 48
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 51
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 52 1 428 1 428
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53 19 223 19 223 20 400
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 15 101 15 101 12 018
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 241 935 241 935 341 688
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 40 052 40 052 35 660
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 201 883 201 883 306 028
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 24 355 24 355 16 931
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 14 235 14 235 15 928
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65 10 120 10 120 1 003

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.