Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 17.04.2014

Tále, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

Tále, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 17 622 900 16 121 689
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 15 281 796 14 456 980
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 14 408 286 13 443 570
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 14 937 300 13 443 570
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72 -529 014
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 821 481 821 481
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75 821 481 821 481
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80 67 570 54 284
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81 67 570 54 284
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -74 490 4 785
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85 -74 490 4 785
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 58 949 132 860
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 2 333 924 1 659 293
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 74 673 77 355
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 71 353 77 355
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93 3 320
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 1 756 662 953 548
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100 60 000
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 7 981 9 017
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 508 250
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105 1 180 431 944 531
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 453 389 385 990
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 353 746 246 605
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 3 731 15 173
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 50 416 53 559
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 36 601 35 489
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 8 421 9 188
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 474 25 976
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 49 200 242 400
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 49 200
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 49 200 193 200
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 7 180 5 416
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123 1 151 198
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 6 029 5 218

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.