Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 30.04.2014

ČAJKA BOJNICE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

ČAJKA BOJNICE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 379 684 249 163
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 379 684 249 163
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 87 077 94 771
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 59 447 48 744
2. Služby (účtová skupina 51) 10 27 630 46 027
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 292 607 154 392
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 48 490 48 722
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 39 989 46 682
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 8 501 1 259
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 781
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 5 460 3 799
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 159 671 69 921
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 23 429 11 660
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 547 823
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 101 868 42 787
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33 3 156
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34 4 30
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 17
N. Nákladové úroky (562) 39 3
XI. Kurzové zisky (663) 40
O. Kurzové straty (563) 41
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 2 477 1 167
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -2 461 -1 044
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 99 407 41 743
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 23 406 533
S.1. - splatná (591, 595) 49 25 926 3 053
2. - odložená (+/- 592) 50 -2 520 -2 520
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 76 001 41 210
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 99 407 41 743
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 76 001 41 210

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.