Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 15.05.2014

TEHELNÉ POLE, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

TEHELNÉ POLE, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c Brutto - časť 1 Korekcia - časť 2 Netto 2 Netto 3
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 030 + r. 061 1 35 337 004 2 722 823 32 614 181 33 216 741
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 021 2 33 498 768 2 721 572 30 777 196 31 777 120
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až r. 010) 3 163 738 67 272 96 466 119 381
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 4
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 5 79 192 53 181 26 011 44 229
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 6 84 546 14 091 70 455 75 152
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 7
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 8
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - 093 9
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - 095A 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až r. 020) 11 33 335 030 2 654 300 30 680 730 31 657 739
A.II.1. Pozemky (031) - 092A 12 1 037 312 1 037 312 1 037 312
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 13 28 951 907 1 502 990 27 448 917 28 026 888
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 14 2 627 063 909 070 1 717 993 2 042 894
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 15
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 16
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 17 612 465 242 240 370 225 439 957
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - 094 18 106 283 106 283 107 429
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - 095A 19 3 259
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 20
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 022 až r. 029) 21
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - 096A 22
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - 096A 23
3. Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely (063, 065) - 096A 24
4. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066A) - 096A 25
5. Ostatný dlhodobý finančný majetok (067A, 069, 06XA) - 096A 26
6. Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 06XA) - 096A 27
7. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - 096A 28
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - 095A 29
B. Obežný majetok r. 031 + r. 038 + r. 046 + r. 055 30 1 789 497 1 251 1 788 246 1 373 227
B.I. Zásoby súčet (r. 032 až r. 037) 31 44 496 44 496 45 289
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 32 44 496 44 496 45 289
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 33
3. Výrobky (123) - 194 34
4. Zvieratá (124) - 195 35
5. Tovar (132, 13X, 139) - /196, 19X/ 36
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - 391A 37
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 039 až r. 045) 38 507 030 507 030 324 865
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 39
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 40
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 41
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 42
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 43
6. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A, 378A) - 391A 44
7. Odložená daňová pohľadávka (481A) 45 507 030 507 030 324 865
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 047 až r. 054) 46 1 170 867 1 251 1 169 616 617 709
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - 391A 47 1 167 235 1 251 1 165 984 613 702
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 48
3. Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (351A) - 391A 49
4. Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku (351A) - 391A 50
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - 391A 51
6. Sociálne poistenie (336) - 391A 52
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - 391A 53
8. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 373A, 374A, 375A, 376A,378A) - 391A 54 3 632 3 632 4 007
B.IV. Finančné účty súčet (r. 056 až r. 060) 55 67 104 67 104 385 364
B.IV.1. Peniaze (211, 213, 21X) 56 16 162 16 162 12 934
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 57 50 942 50 942 372 430
3. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok 22XA 58
4. Krátkodobý finančný majetok (251, 253, 256, 257, 25X) - /291, 29X/ 59
5. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - 291 60
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 062 až r. 065) 61 48 739 48 739 66 394
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 62
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 63 8 536 8 536 8 646
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 64
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 65 40 203 40 203 57 748

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.