Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 15.05.2014

TEHELNÉ POLE, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01

TEHELNÉ POLE, a.s.

Súvaha Úč POD 1-01
Súvaha k 31.12.2013

Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 4 5
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 067 + r. 088 + r. 121 66 32 614 181 33 216 741
A. Vlastné imanie r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 087 67 -5 282 259 -4 168 926
A.I. Základné imanie súčet (r. 069 až 072) 68 39 840 33 200
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 69 39 840 33 200
2. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (/-/252) 70
3. Zmena základného imania +/- 419 71
4. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 72
A.II. Kapitálové fondy súčet (r. 074 až 079) 73 3 313 3 313
A.II.1. Emisné ážio (412) 74
2. Ostatné kapitálové fondy (413) 75
3. Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov (417, 418) 76 3 313 3 313
4. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 77
5. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 78
6. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 79
A.III. Fondy zo zisku súčet (r. 081 až r. 083) 80
A.III.1. Zákonný rezervný fond (421) 81
2. Nedeliteľný fond (422) 82
3. Štatutárne fondy a ostatné fondy (423, 427, 42X) 83
A.IV. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 085 + r. 086 84 -4 205 440 -2 706 580
A.IV.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 85
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 86 -4 205 440 -2 706 580
A.V. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 001 - (r. 068 + r. 073 + r. 080 + r. 084 + r. 088 + r. 121) 87 -1 119 972 -1 498 859
B. Záväzky r. 89 + r. 94 + r. 106 + r. 117 + r. 118 88 37 885 249 37 380 471
B.I. Rezervy súčet (r. 090 až r. 093) 89 76 293 65 208
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451A) 90
2. Rezervy zákonné krátkodobé (323A, 451A) 91 64 293 53 208
3. Ostatné dlhodobé rezervy (459A, 45XA) 92
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 93 12 000 12 000
B.II. Dlhodobé záväzky súčet (r. 095 až r. 105) 94 2 432 233 2 435 778
B.II.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku (321A,479A) 95 2 405 527
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 96
3. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476A) 97
4. Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (471A) 98
5. Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku (471A) 99 2 405 527
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 100 18 802 17 252
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 101
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 102
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 103 3 934 288
10. Ostatné dlhodobé záväzky (474A, 479A, 47XA, 372A, 373A, 377A) 104 3 970 12 711
11. Odložený daňový záväzok (481A) 105
B.III. Krátkodobé záväzky súčet (r. 107 až r. 116) 106 8 840 209 26 212 985
B.III.1. Záväzky z obchodného styku (321, 322, 324, 325, 32X, 475A, 478A, 479A, 47XA) 107 619 858 515 680
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 108
3. Nevyfakturované dodávky (326, 476A) 109 -15 7 074
4. Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke (361A, 471A) 110 7 997 071 25 463 227
5. Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku (361A, 36XA, 471A, 47XA) 111
6. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 112
7. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 113 83 969 80 990
8. Záväzky zo sociálneho poistenia (336, 479A) 114 53 585 49 122
9. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 115 71 504 82 425
10. Ostatné záväzky (372A, 373A, 377A, 379A, 474A, 479A, 47X) 116 14 237 14 467
B.IV. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 117 18 280 014
B.V. Bankové úvery r. 119 + r. 120 118 8 256 500 8 666 500
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461A, 46XA) 119 7 818 600 8 256 500
2. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 120 437 900 410 000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 122 až r. 125) 121 11 191 5 196
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 122
2. Výdavky budúcich období krátkodobé (383A) 123
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 124
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 125 11 191 5 196

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.