Zdroj údajov: FRSR,
aktualizované: 15.05.2014

TEHELNÉ POLE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01

TEHELNÉ POLE, a.s.

Výkaz ziskov a strát Úč POD 2-01
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2013

Označenie Text Číslo riadku Skutočnosť
bežné účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 1 2
I. Tržby z predaja tovaru (604) 1
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 505A) 2
+ Obchodná marža r. 01 - r. 02 3
II. Výroba r. 05 + r. 06 + r. 07 4 4 986 652 4 328 251
II.1. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602) 5 4 929 986 4 272 657
2. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/- účtová skupina 61) 6
3. Aktivácia (účtová skupina 62) 7 56 666 55 594
B. Výrobná spotreba r. 09 + r. 10 8 1 943 026 1 864 417
B.1. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, 505A) 9 1 111 853 1 050 881
2. Služby (účtová skupina 51) 10 831 173 813 536
+ Pridaná hodnota r. 03 + r. 04 - r. 08 11 3 043 626 2 463 834
C. Osobné náklady súčet (r. 13 až 16) 12 1 899 283 1 633 447
C.1. Mzdové náklady (521, 522) 13 1 353 294 1 178 680
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 14
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 15 470 977 389 568
4. Sociálne náklady (527, 528) 16 75 012 65 199
D. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 17 44 756 42 824
E. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, 553) 18 1 049 001 1 035 314
III. Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu (641, 642) 19 16 592
F. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 20 18 121
G. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam (+/-547) 21 850 401
IV. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 22 114 765 89 113
H. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 23 24 858 29 459
V. Prevod výnosov z hospodárskej činnosti (-)(697) 24
I. Prevod nákladov na hospodársku činnosť (-)(597) 25
* Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti r.11 - r. 12 - r. 17 - r. 18 + r. 19 - r. 20 - r. 21 + r. 22 -r. 23 + (-r. 24) - (-r.25) 26 139 643 -190 027
VI. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 27
J. Predané cenné papiere a podiely (561) 28
VII. Výnosy z dlhodobého finančného majetku r. 30 + r. 31 + r. 32 29
VII.1. Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom (665A) 30
2. Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov (665A) 31
3. Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku (665A) 32
VIII. Výnosy z krátkodobého finančného majetku (666) 33
K. Náklady na krátkodobý finančný majetok (566) 34
IX. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 35
L. Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie (564, 567) 36
M. Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku +/- 565 37
X. Výnosové úroky (662) 38 498 5 694
N. Nákladové úroky (562) 39 1 416 114 1 508 348
XI. Kurzové zisky (663) 40 841 668
O. Kurzové straty (563) 41 354 560
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 42
P. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 43 26 492 29 980
XIII. Prevod finančných výnosov (-) (698) 44
R. Prevod finančných nákladov (-) (598) 45
* Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti r. 27 - r. 28 + r. 29 + r. 33 - r. 34 + r. 35 - r. 36 - r. 37 + r. 38 - r. 39 + r. 40 - r. 41 + r. 42 - r. 43 + (-r. 44) - (-r.45) 46 -1 441 621 -1 532 526
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením r. 26 + r. 46 47 -1 301 978 -1 722 553
S. Daň z príjmov z bežnej činnosti r. 49 + r. 50 48 -182 006 -223 694
S.1. - splatná (591, 595) 49 159 1 011
2. - odložená (+/- 592) 50 -182 165 -224 705
** Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení r. 47 - r. 48 51 -1 119 972 -1 498 859
XIV. Mimoriadne výnosy (účtová skupina 68) 52
T. Mimoriadne náklady (účtová skupina 58) 53
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením r. 52 - r. 53 54
U. Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti r. 56 + r. 57 55
U.1. - splatná (593) 56
2. - odložená (+/- 594) 57
* Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení r. 54 - r. 55 58
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) [r. 47 + r. 54] 59 -1 301 978 -1 722 553
V. Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom (+/- 596) 60
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) [r. 51 + r. 58 - r. 60] 61 -1 119 972 -1 498 859

Informácia o používaní Cookies

Táto stránka využíva pre svoju funkcionalitu súbory cookies. Používaním stránky súhlasite s ich ukladaním.