Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Banskobystrický samosprávny kraj

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Banskobystrický samosprávny kraj

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2013
Dokument: PDF veľkosť 47 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 24 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Označenie STRANA AKTÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
Brutto Korekcia Netto Netto
a b c 1 2 3 4
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114 1 432 345 662,79 212 750 315,14 219 595 347,65 207 864 523,01
A. Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024 2 343 505 483,50 212 731 866,03 130 773 617,47 123 666 535,69
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010) 3 6 591 480,14 2 778 420,31 3 813 059,83 1 620 434,84
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ) 4
2. Softvér (013) - (073+091AÚ) 5 2 774 404,91 2 770 896,76 3 508,15 27 008,84
3. Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ) 6 3 913,63 3 913,63
4. Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ) 7 3 609,92 3 609,92
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ) 8
6. Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093) 9 3 809 551,68 3 809 551,68 1 593 426,00
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ) 10
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023) 11 331 985 669,52 209 849 623,16 122 136 046,36 121 404 069,65
A.II.1. Pozemky (031) - (092AÚ) 12 15 123 859,49 15 123 859,49 13 917 904,63
2. Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ) 13 12 205,58 12 205,58 12 205,58
3. Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ) 14
4. Stavby (021) - (081+092AÚ) 15 262 476 667,75 170 362 187,45 92 114 480,30 79 080 308,58
5. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ) 16 20 386 622,22 20 199 813,05 186 809,17 301 451,74
6. Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ) 17 6 174 531,32 6 138 567,92 35 963,40 54 333,40
7. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ) 18 32 699,39 22 361,24 10 338,15 11 623,75
8. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ) 19
9. Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ) 20 248 821,89 248 821,89
10. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ) 21 59 601,23 59 601,23
11. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094) 22 27 470 660,65 12 818 270,38 14 652 390,27 28 026 241,97
12. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ) 23
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032) 24 4 928 333,84 103 822,56 4 824 511,28 642 031,20
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ) 25 66 393,92 21 780,92 44 613,00 58 669,00
2. Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ) 26 331 939,92 82 041,64 249 898,28 583 362,20
3. Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ) 27
4. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ) 28
5. Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ) 29
6. Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ) 30
7. Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ) 31
8. Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ) 32 4 530 000,00 4 530 000,00
B. Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104 33 88 482 492,79 18 449,11 88 464 043,68 84 163 388,62
B.I. Zásoby súčet (r. 035 až 039) 34 49 265,32 49 265,32 51 609,46
B.I.1. Materiál (112 + 119) - (191) 35 49 265,32 49 265,32 51 609,46
2. Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193) 36
3. Výrobky (123) - (194) 37
4. Zvieratá (124) - (195) 38
5. Tovar (132 + 133 + 139) - (196) 39
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047) 40 77 965 858,50 77 965 858,50 75 210 586,14
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 41 1 548 086,48 1 548 086,48 1 411 898,33
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 42
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 43 76 417 772,02 76 417 772,02 73 798 687,81
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 44
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 45
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 46
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) 47
B.III Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059) 48 24 007,00 24 007,00 4 567 394,63
B.III.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 49
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 50
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 51
4. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 52
5. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 53
6. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 54
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ) 55
8. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 56
9. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 57
10 Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 58
11. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 59 24 007,00 24 007,00 4 567 394,63
B.IV. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084) 60 50 716,66 18 449,11 32 267,55 772 240,69
B.IV.1 Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ) 61
2. Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ) 62
3. Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ) 63
4. Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ) 64
5. Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ) 65 3 503,45 3 503,45
6. Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ) 66
7. Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ) 67
8. Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ) 68 32 087,58 13 279,79 18 807,79 15 169,89
9. Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ) 69
10. Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ) 70 5,75
11. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ) 71 180,42 180,42 29,09
12. Daň z príjmov (341) - (391AÚ) 72 52 079,88
13. Ostatné priame dane (342) - (391AÚ) 73
14. Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ) 74
15. Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ) 75
16. Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ) 76
17. Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ) 77
18. Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ) 78
19. Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ) 79
20. Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ) 80
21. Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ) 81 12 979,55 1 665,87 11 313,68 704 956,08
22. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 82
23. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ) 83
24. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ) 84 1 965,66 1 965,66
B.V. Finančné účty súčet (r. 086 až 097) 85 10 392 645,31 10 392 645,31 3 561 557,70
B.V.1. Pokladnica (211) 86
2. Ceniny (213) 87 14 252,40 14 252,40 20 307,60
3. Bankové účty (221AÚ +/- 261) 88 10 378 392,91 10 378 392,91 3 541 250,10
4. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ) 89
5. Výdavkový rozpočtový účet (222) 90
6. Príjmový rozpočtový účet (223) 91
7. Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ) 92
8. Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ) 93
9. Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ) 94
10. Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ) 95
11. Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ) 96
12. Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28) 97
B.VI. Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103) 98
B.VI.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 99
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 100
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ) 101
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 102
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 103
B.VII. Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109) 104
B.VII.1. Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ) 105
2. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ) 106
3. Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ) 107
4. Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ) 108
5. Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ) 109
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113) 110 357 686,50 357 686,50 34 598,70
C.1. Náklady budúcich období (381) 111 686,50 686,50 23 598,70
2. Komplexné náklady budúcich období (382) 112
3. Príjmy budúcich období (385) 113 357 000,00 357 000,00 11 000,00
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 114
KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až 114) 888 1 729 024 964,66 851 001 260,56 878 023 704,10 831 423 493,34

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.