Zdroj údajov: Centrálny konsolidačný systém,
aktualizované: 23.03.2022

Banskobystrický samosprávny kraj

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

Banskobystrický samosprávny kraj

Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01
Súvaha k 31.12.2013
Dokument: PDF veľkosť 47 KB Stiahnuť Stiahnuť

Dokument: PDF veľkosť 24 KB Stiahnuť Stiahnuť

Tlačová zostava: XLSX <200KB , PDF <500KB Generovať XLSX | Generovať PDF Generovať XLSX | Generovať PDF

Tlačová zostava: XLSX <200KB Stiahnuť

Tlačová zostava: PDF <500KB Stiahnuť
Označenie STRANA PASÍV Číslo riadku Bežné účtovné obdobie Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a b c 5 6
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183 115 219 595 347,65 207 864 523,01
A. Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123 116 87 532 067,46 81 208 662,75
A.I. Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119) 117 317 837,94 716 477,62
A.I.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414) 118
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415) 119 317 837,94 716 477,62
A.II. Fondy súčet (r. 121 + r. 122) 120
A.II.1. Zákonný rezervný fond (421) 121
2. Ostatné fondy (427) 122
A.III. Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125) 123 87 214 229,52 80 492 185,13
A.III.1. Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428) 124 80 491 521,81 92 847 927,57
2. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183) 125 6 722 707,71 -12 355 742,44
B. Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173 126 87 165 124,91 85 640 988,16
B.I. Rezervy súčet (r. 128 až 131) 127 6 489 393,03 6 106 184,44
B.I.1. Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ) 128
2. Ostatné rezervy (459AÚ) 129
3. Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ) 130
4. Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ) 131 6 489 393,03 6 106 184,44
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139) 132 472 206,58 495 217,55
B.II.1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351) 133
2. Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353) 134
3. Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355) 135
4. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356) 136
5. Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357) 137 472 206,58 495 217,55
6. Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358) 138
7. Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359) 139
B.III. Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150) 140 20 151 880,37 23 060 256,58
B.III.1. Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ) 141 20 141 985,05 23 050 298,85
2. Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ) 142
3. Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ) 143
4. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 144 9 895,32 9 957,73
5. Záväzky z nájmu (474AÚ) 145
6. Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ) 146
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 147
8. Predané opcie (377AÚ) 148
9. Iné záväzky (379AÚ) 149
10. Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ) 150
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172) 151 20 973 269,94 23 086 615,27
B.IV.1. Dodávatelia (321) 152 9 314 472,11 9 686 111,51
2. Zmenky na úhradu (322, 478AÚ) 153
3. Prijaté preddavky (324, 475AÚ) 154
4. Ostatné záväzky (325, 479AÚ) 155 85 314,63 180 813,52
5. Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ) 156 7 560,00 7 058,30
6. Záväzky z nájmu (474AÚ) 157
7. Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) 158
8. Predané opcie (377AÚ) 159
9. Iné záväzky (379AÚ) 160 2 908 313,80 8 212 689,37
10. Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367) 161
11. Záväzky voči združeniu (368) 162
12. Zamestnanci (331) 163 2 436,37
13. Ostatné záväzky voči zamestnancom (333) 164 21,40 20,00
14. Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) 165 79,86
15. Daň z príjmov (341) 166
16. Ostatné priame dane (342) 167 571,49
17. Daň z pridanej hodnoty (343) 168
18. Ostatné dane a poplatky (345) 169
19. Spojovací účet pri združení (396AÚ) 170
20. Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ) 171
21. Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) 172 8 657 588,00 4 996 834,85
B.V. Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179) 173 39 078 374,99 32 892 714,32
B.V.1. Bankové úvery dlhodobé (461AÚ) 174 34 130 106,51 29 117 221,84
2. Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232) 175 4 948 268,48 3 775 492,48
3. Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ) 176
4. Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249) 177
5. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ) 178
6. Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ) 179
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182) 180 44 898 155,28 41 014 872,10
C.1. Výdavky budúcich období (383) 181 101 056,08 117 155,82
2. Výnosy budúcich období (384) 182 44 797 099,20 40 897 716,28
D. Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20) 183
KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 115 až 183) 999 833 483 235,32 815 154 704,82

Môžeme, prosím, používať cookies?🍪

S cieľom zabezpečenia správneho fungovania webovej stránky a zlepšovania našich služieb používame cookies. Prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie Vašich preferencií.

Nevyhnutné cookies
Vždy aktívne
Zabezpečujú základnú použiteľnosť webovej stránky. Webová stránka nemôže správne fungovať bez týchto cookies. Tieto súbory cookie neukladajú žiadne informácie o vás.
Analytické cookies
Pomáhajú lepšie porozumieť správaniu návštevníkov webovej stránky a tým prispievajú k lepšej funkcionalite tohto webu.